Procedura de inscriere

CONDITII DE ADMITERE PENTRU CETATENI AI TARILOR NON-UE

Cetatenii acestor tari pot fi admisi ca studenti in regim cu taxa cu urmatoarele conditii:

 • sa dovedeasca prin documente cetatenia statului respectiv;
 • sa prezinte o diploma de studii care sa ateste calificarea necesara continuarii acestora in UPB;
 • sa aiba un accept de principiu din partea UPB.

In vederea inscrierii la studii se vor parcurge urmatoarelor etape:

1. Registration pentru obtinerea SCRISORII DE ACCEPTARE.

Dosarul de preinscriere va contine:

 • Copie legalizata a diplomei de studii incluzand foia matricola (diploma de Bacalaureat sau echivalenta pentru inscrierea la studii de licenta, respectiv diploma de licenta sau echivalenta pentru inscrierea la studii de Master);
 • Copie legalizata a certificatului de nastere;
 • Copie pasaport;
 • Certificat medical;

Toate documentele vor fi insotite de traducerile legalizate in limba romana, engleza sau franceza.
Aplicantul va depune Dosarul la Biroul “Studenti Internationali” din cadrul UPB sau il va trimite prin posta pe adresa:

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
Directia Studenti Internationali
Spl. Independentei, nr. 313
060042 Bucuresti, Romania

Dupa analizarea dosarului in cadrul UPB, acesta va fi transmis Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (MECTS) care va trimite pe adresa candidatului Scrisoarea de acceptare.

2. In cazul raspunsului favorabil, aplicantul va plati taxa de scolarizare in contul UPB dupa care va depune documentele la Ambasada Romaniei din tara de origine pentru obtinerea vizei de studiu.

Pentru anul universitar 2010/2011 taxele de scolarizare a cetatenilor non-UE sunt de 2430 Euro/ an universitar (9 luni x 270Euro/luna). Taxa de scolarizare se plateste intr-o singura transa pentru primul an de studii si in cate doua transe egale pentru urmatorii ani de studii, in contul bancar al UPB:

RO11RNCB0723000506250052 , BCR, Sector 6, Str. Splaiul Independentei, nr. 313.

Personalul reprezentantelor diplomatice in Romania (ambasade, birouri consulare, agentii economice, organisme si organizatii internationale) precum si membrii familiilor lor pot fi acceptate la studii fara taxa pe baza unui document de acord bilateral atestat de catre Ministerul de Afacerilor Externe.

3. Dupa obtinerea vizei de studiu studentul trebuie sa se inscrie la Universitatea POLITEHNICA Bucuresti pana la data de 15 octombrie a anului in curs.

BURSE

Studentii straini pot beneficia de burse de studiu provenind din diferite surse, precum;

 • burse acordate de statul roman pe baza de reciprocitate, incluse in acordurile de cooperare culturala bilaterala
 • burse acordate de Ministerul Educatiei,, Cercetarii, tineretului si Sportului, pentru studentii straini cu rezultate deosebite in anii de studiu precedenti din Romania
 • burse de studiu acordate de catre UPB pe baza de concurs.

toate tarile exceptand pe cele din Spatiul Economic European (cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene –UE- la care se adauga Islanda, Norvegia si Lichtenstein) si Confederatia Elvetiana.

INFORMATII PENTRU CANDIDATII LA ADMITERE CETATENI AI TARILOR SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN SAU AI CONFEDERATIEI ELVETIENE

Cetatenii acestor tari beneficiaza de aceleasi drepturi, se supun acelorasi conditii si platesc aceleasi taxe ca si cetatenii romani.

ORGANIZAREA ADMITERII

Admiterea în UPB se organizează pe facultăţi, pe domenii de studiu. Denumirea domeniilor şi specializărilor, numărul de locuri (fără taxă şi cu taxă) care fac obiectul concursului de admitere pentru fiecare domeniu şi specializare precum şi disciplinele probelor de concurs se fac publice prin afişare la sediul facultatii si pe site-ul web.
Admiterea se desfasoara pe baza de concurs, in doua sesiuni:

sesiunea din iulie (19-20 iulie 2010) in care se sustin doua probe scrise pentru disciplinele de concurs alese de catre candidat; pentru specializarea “Inginerie chimica” admiterea se face pe baza notelor din foaia matricola. Perioada de inscrieri 09-17 iulie 2010, la sediul Facultatii (sala JE105), zilnic între orele 9 şi 16.
sesiunea din septembrie (30 aug.-09 sept. 2010) organizata pentru ocuparea eventualelor locuri ramase vacante dupa sesiunea din iulie si in care admiterea se face pe baza notelor extrase din foaia matricolă la doua discipline de concurs alese de catre candidat.

CONDITII DE INSCRIERE

Se pot înscrie la Concursul de admitere absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau diplomă echivalentă acesteia). Taxa de inscriere este de 100 RON.

Recunoasterea acestei diplome de catre CNRED (Consiliul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor) prin emiterea unui Certificat este necesara in prealabil. Pentru recunoastere, candidatii trebuie sa depuna la Biroul “Studenti Internationali” al UPB un dosar continand urmatoarele documente:

 • Cerere completata
 • Copie legalizata a Diplomei de bacalaureat
 • Copii legalizate ale Diplomelor universitare cu foile matricole aferente ( pentru inscriere la master)
 • Document de identificare personala (copie) : pasaport (paginile 1,2,3,4)/carte de identitate .

Documentele se accepta in limbile romana, engleza sau franceza. Ele se vor trimite prin posta, pe adresa:

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
Directia Studenti Internationali
Spl. Independentei, nr 313,
060042 Bucuresti,
Romania

Taxa pentru recunoasterea diplomei este de 50 RON si poate fi platita prin virament sau prin mandat postal in contul Ministerului. Datele necesare platii:

Beneficiar : Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
Cod fiscal : 13729380
Banca : Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti- DTCPMB
Cod Iban :RO27TREZ7005003XXX000069

Certificatul de atestare a diplomei eliberat de catre CNRED va fi trimis pe adresa Universitatii POLITEHNICA din Bucuresti in maximum 15 zile.

Dupa obtinerea acestui certificat, candidatul se va inscrie la secretariatul facultatii cu urmatoarele documente :

 • fisa de inscriere (se obtine la secretariat, in momentul inscrierii);
 • 3 poze tip buletin;
 • chitanta taxa de inscriere (100 RON);
 • adeverinta medicala (din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul de studiu la care candidează);

certificat de nastere.

Un candidat poate concura la mai multe specializari si la mai multe dintre filierele lingvistice ale facultăţii. Opţiunile vor fi făcute în momentul înscrierii.

COMPETENTA LINGVISTICA

Candidaţii care nu au efectuat studiile anterioare in limba straina a filierei lingvistice vizate trebuie să prezinte un Certificat de competenţă lingvistică (nivelul B2 conform CERCL), eliberat de organismele abilitate (de exemplu: TOEFL sau Cambridge pentru limba engleza, DELF sau DALF pentru limba franceza, Sprachdiplom sau TestDaF pentru limba germana).

Candidaţii care nu poseda un astfel de certificat il pot obţine de la Catedra de Limbi Moderne din Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in perioada înscrierilor la concursul de admitere, în urma unui test care se desfăşoară în ziua de 15 iulie 2010.

DISCIPLINELE DE CONCURS

Pentru specializarea Inginerie chimică: admiterea se face pe baza notelor din foaia matricola , fara probele de concurs, pentru disciplinele:

 • Matematică sau Chimie organică (M1)
 • Chimie anorganică sau Fizică (M2)

Pentru toate celelalte programe (specializari), se sustin probele de concurs la disciplinele:

 • Algebra şi elemente de analiză matematică (M1)
 • Fizică sau Geometrie şi trigonometrie (M2)

PROBELE SCRISE

Probele scrise se vor susţine sub formă de test grilă, in zilele de 19 si 20 iulie, ora 10.
Subiectele probelor de concurs vor fi concepute luând în considerare programele analitice ale disciplinelor de concurs. Enunturile subiectelor sunt prezentate candidatilor intr-un CHESTIONAR DE CONCURS in limba romana sau in limba de studiu pentru care candidatul a optat la inscriere. Fiecare subiect de probă de concurs este însoţit de un set de răspunsuri, dintre care unul singur este corect.

În cadrul probei de concurs, candidaţii trebuie să determine răspunsul corect la fiecare subiect de probă de concurs şi să-l marcheze în FORMULARUL PROBEI DE CONCURS printr-un semn “X”

NOTELE DE CONCURS

Pentru fiecare proba de concurs candidatii primesc cate o nota (NC1, respectiv NC2) de la 1 la 10. Acestea sunt obtinute in urma evaluarii probelor scrise sau ca medie aritmetica a notelor inscrise in foia matricola de la liceu, la cele doua discipline de concurs.

Baremul minim de admitere este ca media aritmetica a notelor de concurs sa fie cel putin 5,0 (cinci).

CLASIFICAREA CANDIDATILOR (DIN STRAINATATE)

 1. Candidaţii sunt ordonaţi în ordinea descrescătoare a mediei generale, MG calculata ca medie aritmetică a celor două note de concurs: MG=(NC1+NC2)/2
 2. Se tratează opţiunile candidaţilor pentru filierele /specializările facultăţii, conform listei rezultate, în ordinea priorităţilor stabilite de către candidaţi în momentul înscrierii.

Aceasta înseamnă că în cazul în care s-a completat numărul de locuri la o anumită specializare candidatul următor care a indicat ca primă opţiune această specializare va fi repartizat conform opţiunii sale următoare pentru care sunt încă locuri neocupate. Abia apoi se trece la procesarea opţiunilor pentru candidatul care urmează în ordinea descrescătoare a mediei generale.
Candidatii declarati admisi trebuie sa se inmatriculeze in termen de 2 zile de la data afisarii rezultatelor la secretariatul facultatii.

ALTELE

Pe perioada examenului de admitere din iulie, candidatii beneficiaza de cazare pe o perioada de 7 zile in caminele facultatii.

Spatiul Economic European (SEE) cuprinde cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene (UE) la care se adauga Islanda, Norvegia si Lichtenstein.